วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์ขององค์กร ( VISION )

         บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการบริการป้องกันและกำจัดแมลงทั่วประเทศไทย และร่วม   รักษาสิ่งแวดล้อม

   อุดมการณ์ร่วม ( CORE VALUE )

         * จิตรสำนึกในการให้บริการ ( SERVICE MINDED )
         * การทำงานร่วมกัน ( TEAM WORK )
         * มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ( COMMITTED SUCCESS )
         * ความซื่อสัตย์ ( INFEGRITY )

   พันธกิจองค์กร

         บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพ /ความปลอดภัยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม